Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Résultat de recherche d'images pour "home picture"

I.4. Het protocol voor registratie
Deze sectie gaat over het TDI-protocol V3.0
I.4.1. Definities en inclusiecriteria
 
De TDI-registratie moet plaatsvinden bij elke behandelingsepisode die een persoon in het behandelingscentrum opstartte voor problemen vanwege zijn/haar drug- of alcoholgebruik.
Deze definitie zal in de volgende pagina's worden verklaard door de volgende termen van naderbij te bekijken:
·         Behandeling
·         Behandelingsepisode
·         Behandelingscentrum
·         Substantie
 
Het doel van deze definitie is om behandelingsepisodes die personen met drug- of alcoholproblemen starten op een betrouwbare wijze te identificeren en hun problemen, gebruikspatronen, gezondheids- en maatschappelijke risico's te evalueren met de bedoeling deze informatie te gebruiken als een indicator voor patronen en trends in drug- en alcoholgebruik. Het doel van de TDI is in de eerste plaats epidemiologisch.
Iedereen kan in de TDI worden geregistreerd (man of vrouw, kind of volwassene, Belg of buitenlander) vanaf het moment dat hij of zij in België wordt behandeld.
information.pngWat verstaat men onder behandeling ?
Een drug- of alcoholbehandeling wordt gedefinieerd als activiteit/activiteiten rechtstreeks gericht op personen die problemen hebben met hun drug- en alcoholgebruik om de vooropgestelde doelstellingen inzake de vermindering en/of oplossing van deze problemen te behalen. Deze activiteiten zijn toegediend door ervaren of erkende professionals, in het kader van een erkende medische, psychologische of maatschappelijke hulpverleningspraktijk.
Deze definitie is vrij ruim en omvat een brede waaier van behandelingen voor personen met problemen als gevolg van hun drug- of alcoholgebruik.
inclus.pngVallen onder deze definitie :

·         Interventies die detoxicatie en abstinentie als eerste doel hebben

·         Substitutiebehandeling
·         Gespecialiseerde/gestructureerde drug-/alcoholprogramma's op langere termijn
·         Interventies die gericht zijn op het reduceren van de schade door drugs/alcohol als ze in het kader van geplande programma's zijn georganiseerd
·         Psychotherapie/counseling
·         Gestructureerde behandeling met een sterk maatschappelijk onderdeel
·         Behandeling met medische hulp
·         Niet-medische interventies die deel uitmaken van geplande programma's
·         Specifieke behandeling van drug-/alcoholgebruikers in een gevangenisomgeving

noninclus.pngVallen NIET onder deze definitie :
·         Sporadische interventies die geen deel uitmaken van een gepland programma (bijvoorbeeld behandeling van somatische gevolgen van druggebruik zoals overdosissen, infecties ...)
·         Contacten waarbij het drug-/alcoholgebruik niet de eerste reden is om hulp te zoeken
·         Contacten met algemene voorzieningen waar enkel sociale ondersteuning gevraagd wordt
·         Contacten die enkel telefonisch, via briefwisseling of het internet verlopen
·         Contacten die enkel via de familie of andere personen verlopen die niet de druggebruiker zelf zijn
·         Gevangenisstraf op zich
·         Voorzieningen die enkel aan spuitenomruiling doen
·         Diensten aangeboden door een organisatie van straathoekwerkers
·         Zelfhulpgroepen

information.pngWat verstaat men onder een behandelingsepisode?
Een behandelingsepisode wordt gedefinieerd als de periode tussen het begin van de behandeling voor een probleem van drug-/alcoholgebruik en de beëindiging van de activiteiten voor het voorgeschreven behandelingsplan. De start van de behandelingsepisode wordt beschouwd als het eerste geformaliseerde face-to-face-contact tussen de persoon en de professional. Tijdens dit contact moet de persoon kunnen worden geïdentificeerd en zijn/haar eigenschappen en behoeften inzake zijn/haar probleem van drug- of alcoholgebruik geëvalueerd. Bij de residentiële hulpverlening start een behandelingsepisode wanneer de persoon in het centrum wordt opgenomen of onvoorzien opnieuw opgenomen (meestal wegens herval). Bij de ambulante hulpverlening start een nieuwe behandelingsepisode wanneer een persoon die 6 maanden niet meer werd gezien zichzelf terug aanbiedt voor een behandeling.
De behandelingsepisode wordt als beëindigd beschouwd wanneer er een formele (al dan niet overeengekomen) conclusie is of wanneer de persoon stopt het centrum te bezoeken of overlijdt. Bij de residentiële hulpverlening eindigt een behandelingsepisode wanneer de persoon uit het centrum wordt ontslagen. Bij de ambulante hulpverlening eindigt een behandelingsepisode wanneer de persoon 6 maanden lang niet opdaagt.

inclus.pngVallen onder deze definitie :
·         Alle activiteiten/procedures die een cliënt ondergaat om het probleem van drug-/alcoholgebruik aan te pakken waarvoor hij is opgenomen, zolang deze op een georganiseerde/geplande manier plaatsvinden. Deze activiteiten mogen over een lange periode en op dezelfde locatie of op verschillende locaties plaatsvinden. Ze kunnen een op voorhand opgesteld plan volgen of naargelang de behoeften en de evolutie van de cliënt worden aangepast.

noninclus.pngVallen NIET onder deze definitie :
·         Een enkele activiteit in het kader van een vastgestelde geplande/georganiseerde keten van interventies wordt niet als een behandelingsepisode beschouwd.
·         Contacten die plaatsvinden in een laat stadium van de behandeling (meestal na het derde of meer contacten tussen de professionals en de persoon).
·         Een behandelingsepisode is niet beëindigd wanneer een persoon in het behandelingssysteem van het ene centrum/programma naar een ander verhuist omdat hij binnen het kader van dezelfde behandelingsepisode wordt doorverwezen (vaak "gedeelde zorg" genoemd).
 

information.pngWat verstaat men onder een behandelingscentrum? 
Een behandelingscentrum is elk centrum dat drug- of alcoholbehandelingen zoals hierboven gedefinieerd aanbiedt aan personen met problemen van drug- of alcoholgebruik. Behandelingscentra kunnen gespecialiseerde centra zijn die zich toespitsen op de behandeling van drug-/alcoholgebruikers, of deel uitmaken van grotere centra waar verschillende groepen terecht kunnen (bv. Centrum voor geestelijke gezondheidszorg enz.). Ze kunnen ook gelegen zijn binnen medische of niet-medische, regeringsgebonden of niet-regeringsgebonden, publieke of private centra.

inclus.pngVallen onder deze definitie
·         Centrum voor ambulante hulpverlening
·         Centrum voor residentiële hulpverlening
·         Behandelingsunits in de gevangenis
·         Huisartsen
·         Laagdrempelige agentschappen

noninclus.pngVallen NIET onder deze definitie:
·         Alle ander types behandelingscentra wanneer ze niet betrokken zijn bij drug- alcoholbehandeling zoals hierboven gedefinieerd
·         Centra die enkel informatie verspreiden
·         Centra die enkel aan spuitenruil doen
·         Sporadische interventies naar drug- of alcoholgebruikers in de gevangenis toe (bv. informatie, enkel levering en omruiling van spuiten enz.) zoals gedefinieerd in de criteria die niet in aanmerking komen als drugbehandeling
·         Spoedgevallendiensten van ziekenhuizen
·         Algemene centra voor maatschappelijk welzijn die zich niet specifiek richten op drug- of alcoholgebruik.

 
information.pngWat verstaat men onder voornaamste en problematische substantie?
De voornaamste substantie wordt gedefinieerd als de substantie die de persoon de meeste problemen bezorgt bij het begin van de behandeling. Dit is meestal gebaseerd op de aanvraag die de persoon doet en (of) op de diagnose van de therapeut, meestal door middel van internationale standaardinstrumenten of een klinische evaluatie. Dit item is van groot belang en moet voor elke persoon worden geregistreerd. Als de voornaamste substantie niet kan worden geïdentificeerd omdat de cliënt meerdere drugs gebruikt (polydruggebruiker), moet dit vermeld worden en dienen alle middelen die problemen veroorzaken worden opgesomd. Maar zelfs bij polydruggebruik is het altijd beter een voornaamste substantie te vermelden.
De problematische substanties zijn die substanties die naast de voornaamste substantie worden gebruikt en zijn substanties die de persoon problemen bezorgen. Als een of meerdere substantie(s) naast de voornaamste substantie wordt aangeduid, betekent dit automatisch dat de persoon een polydruggebruik probleem heeft.

inclus.pngVallen onder deze definitie:

·         De substanties omvat elk middel dat in onderstaande opsomming van substanties vermeld staat:

Opiaten (heroïne, misbruik van methadon, misbruik van bupreporfine, misbruik van fentanyl, andere opiaten)
Cocaïne (poedercocaïne (HCL), crack-cocaïne, andere cocaïne)
Andere stimulantia dan cocaïne (amfetamines, metamfetamines, MDMA en derivaten, synthetische cathinones, andere stimulantia)
Hypnotica en sedativa (misbruik van barbituraten, misbruik van benzodiazepines, GHB/GBL, andere hypnotica en sedativa)
Hallucinogenen (LSD, ketamine, andere hallucinogenen)
Vluchtige snuifmiddelen
Cannabis (Marihuana, Hasj, Andere cannabis)
Alcohol
noninclus.pngVallen NIET onder deze definitie :
·         Tabak
·         Alle psychoactieve geneesmiddelen en drugs die enkel voor medische behandeling op medisch voorschrift en volgens de medische praktijk worden gebruikt.